Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument představuje obecné principy nakládání s osobními údaji. Tyto stránky představují převážně "statickou" prezentaci. Nevyužívám žádné analytické nástroje, soubory cookie či jiné nástroje k zaznamenávání vaší aktivity. Není zde možnost registrace, přihlášení ani vkládání jakýchkoli osobních informací.

V souladu s podnikatelskou činností nakládám s některými vašimi osobními údaji. Uvědomuji si důležitost jejich ochrany, proto při jejich zpracování postupuji zodpovědně a v souladu s platnou legislativou.

Tímto dokumentem poskytuji informace o zpracovávání vašich osobních údajů a o souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Úvodní ustanovení

Podnikatelský subjekt spravující osobní údaje:

Ondřej Šťastný, IČ: 88890287, adresa sídla: 671 71, Hostěradice 166.

Vaše osobní údaje nejsou sdíleny, prodávány ani zpřístupněny žádnému dalšímu subjektu nebo osobě nad rámec smlouvy nebo právního předpisu, např. zákon.

Prohlášení

Prohlašuji, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Vystavuji účetní a daňové doklady, které jsem povinen uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.).

Zpracovávm tedy pouze ty kategorie odobních údajů, které vyplývají z právních povinností nebo smluvního vztahu.

a) identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ),
b) adresné údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, kraj, vaše e-mailová adresa, telefon a případně i adresa vašich internetových stránek),
c) popisné údaje (zejména akademický titul u jména),
d) případné záznamy v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH.

Vaše osobní údaje jsem oprávněn i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

a) v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy uzavřené s vámi,
b) v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou mi ukládá právní předpis, např. zákon,
c) v rozsahu nezbytném ke komunikaci s vámi.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

Fakturační údaje:

Ondřej Šťastný
Hostěradice 166, 671 71 Hostěradice
IČ: 88890287 (plátce DPH)
projekce@osat.cz
ID datové schránky: 79r3dez

Veškeré písemnosti prosím zasílejte na kontaktní adresu:
Padovská 585/8G, 109 00 Praha 10

Bezpečná komunikace:

E-mailová komunikace není zcela bezpečná, pokud potřebujete zaslat citlivé inofrmace, můžete využít například šifrovaný e-mail.

Pro tyto případy použijte prosím adresu:
pgp@osat.cz
PGP veřejný klíč zde...
Fingerprint: B61C 20D5 96D6 AD21 0EA1 676B 10B1 6835 BBB9 636E

Užitečné odkazy:


Účetní program POHODA